Eksempel på konfliktløsning v.h.a. mediationsmetoden i en sag vedr.:

Muligt overgreb mod pige

Konflikt
En yngre kvinde beskriver/oplever sig misbrugt af skolebuschauffør, da hun                      var barn.  

Henvendelse
En yngre kvinde henvender sig og fortæller, at hun plages af, at hun
            i bybilledet ser en buschauffør, som hun oplever misbrugte hende            (befølinger, verbale udtryk og kys) da hun var barn. Hun var/er bange            for ham og har vekslet imellem at gå til politiet og fortælle sin historie og/eller            møde op på vedkommendes bopæl (sammen med en stærk mand) og            fortælle ham, hvad hun synes, at han har gjort. Efter nogle samtaler bliver            hun enig med sig selv om, at hun ønsker at iværksætte en mægling imellem            ham og hende (hvis han vil deltage).

Form og kontrakt
Det aftales, at vi fra JCFK fremsender et neutralt brev, hvor vi
            anmoder pågældende om at kontakte os telefonisk. Vedkommende ringer os op og vi forelægger for ham, at vi har talt med pågældende kvinde som ønsker at møde ham, fordi hun oplever, at han misbrugte hende som barn.
Pågældende vil gerne deltage og vi afklarer, at det er et fortroligt rum og at vi ikke kan indgå som vidner i en evt. retssag og fremsender vores regelsæt for mægling.

Kort om processen
Mødet er forholdsvis kort, ca. en time. Kvinden fremlægger hvad
            hun mener at huske og opleve. Hun giver udtryk for, at hun er bekymret for            om han fortsat er sådan overfor mindre piger og får udtrykt, hvor ubehageligt            og nedværdigende, hun har oplevet hans måde at være på. Manden er ikke            direkte benægtende, men udtrykker sig i retning af, at sådan husker han nu            ikke, at han har været, men at han er ked af, hvis hun har oplevet det sådan.
Han fortæller at ikke har haft ønske om at gøre hende ondt. Det kommer også frem, at kvinden ikke kun synes at han er ”ond” – men hun finder hans            adfærd grænseoverskridende Hun beroliges af at høre, at han bestemt            bedyrer, at han ikke er ej heller vil være grænseoverskridende over for børn.

Løsning
Ikke en løsning – måske en forsoning. For kvinden med sig selv, fordi hun
oplever at hun får fortalt pågældende, at hun ikke brød sig om, hvad han gjorde ved hende som barn – selvom det måske ikke var ”ondt ment”
For vedkommende mand? Han gav udtryk for, at han var glad for at kunne hjælpe kvinden, idet han var ked af at høre, at hun havde det svært.
Lettere for kvinden at færdes i byen, efter at hun havde fået ham fortalt at hun ikke synes, at det var i orden, hvad der var sket – og at hun vil melde ham til politiet, hvis hun hører om nogen, der aktuelt skulle føle sig misbrugt af ham. 

Tidsforbrug og økonomi
Ca. en times mægling og 5 timers forberedelse og opfølgning
            for den ene part.

Konklusion/hvorfor bruge konfliktmægling
Kvinden beslutter sig til at forsøge            mægling i stedet for at gå til politiet eller udøve selvtægt. Hvis hun havde            forsøgt psykologisk genoprejsning via retsvæsnet, var hun formodentlig            blevet mødt med, at ”beviserne” ikke vil kunne holde i en retssag og at der            ville være tale om påstand mod påstand fra de to parters side. Det fremstår            ikke entydigt i mæglingen om pågældende mand i et eller andet omfang            havde misbrugt kvinden som barn. Det blev ikke det vigtigste punkt, om han            erklærede sig skyldig eller ikke skyldig. Det blev mere vigtigt, at kvinden fik sagt fra overfor, hvad manden  måske troede at pigen frivilligt havde deltaget i. Hun føler sig mere fri i sin hverdag. Måske at vedkommende mand blev klar over, at han (måske) i visse situationer over for nogle piger optræder uterligt på en måde, som kunne betyde at nogen ville melde ham til politiet.   

© Søren Braskov, 2004

LUK VINDUE