DANSK MEDIATION

KODEX FOR GOD MEDIATION

Principper
Fortrolighed
Upartisk
Fakta og beviser
Forholdet til rådgivere
Referat

Principper

§ 1

Mediation er en uformel proces, i hvilken en mediator (undertiden flere) på parternes initiativ hjælper disse til på egen hånd at udarbejde vilkårene for en forligsaftale mellem dem.

§ 2

Mediation er frivillig, og enhver deltager eller mediator kan når som helst forlade mediationen.

§ 3

Uanset om mediator er advokat, dommer, revisor eller professionel konsulent etc. handler han ikke i denne profession, men alene som mediator. Mediation er ikke tænkt at træde i stedet for rådgivning.

§ 4

Mediator forsøger at hjælpe parterne til at nå en løsning på deres konflikt, som for begge er acceptabel, omstændighederne taget i betragtning, hvilket ikke nødvendigvis er den løsning, som en domstol ville nå.

§ 5

Mediator kan mødes med parterne i fælles møder eller i separate møder. Mediator hjælper f.eks. parterne til at finde områder af fælles interesse, til at klargøre og indsnævre konflikterne og til at definere stridspunkterne. Han undersøger alternative løsningsmodeller. Han tilråder evt. yderligere undersøgelser, han forsøger at opretholde et ordentligt forhold mellem parterne, han forsøger at holde forhandlingerne i gang og stimulerer parterne til at finde fælles løsninger.

§ 6

En mediator kan ikke forestå forhandlingerne i en konflikt, hvori mediator kan have nogen interesse.

En mediator deltager ikke i en konflikt, hvor han selv eller et medlem af hans firma har givet råd.

Efter mediationen kan han heller ikke påtage sig individuel rådgivning af en part i et anliggende forbundet med den i mediationen behandlede konflikt.

Fortrolighed

§ 7

Alle deltagere i en mediation opretholder fortrolighed med hensyn til, hvad de erfarer gennem forhandlingerne. Fortroligheden binder også under en eventuel følgende retssag.

Upartisk

§ 8

Mediatoren skal optræde upartisk og parterne skal respektere hans rolle som upartisk. Retter en part henvendelse til mediator uden for de fortrolige møder, skal modparten gøres bekendt hermed.

Fakta og beviser

§ 9

Mediator bistår parterne med at fastslå, hvilke oplysninger og dokumenter, det kan være hensigtsmæssigt eller nødvendigt at have til stede under forligsforhandlingerne, samt hvordan disse bedst indhentes.

§ 10

Der gælder ikke under mediation regler om tvangsmæssig fremskaffelse af forklaringer, udsagn, dokumenter eller andre beviser. Ej heller gælder regler om vidneforklaring under strafansvar.

Forholdet til rådgivere

§ 11

En part kan deltage i mediation med eller uden rådgivere.

Parterne kan når som helst i forligsprocessen spørge deres rådgivere til råds.

Referat

§ 12

Opnås under mediation en bindende aftale mellem parterne, nedskrives denne af mediator i et referat, der underskrives af parterne. Der udarbejdes herudover ikke referat af forligsforhandlingerne.


Oktober 2000

DANSK MEDIATION
Ved Stranden 18
Postboks 18
1012 København K

Udleveret ved sagsforløb af Jysk Center for Konfliktløsning

Konfliktløsning:
Jysk Center for Konfliktløsning er stiftet og ledet af cand. psyk og mediator Søren Braskov

Til Jysk Center for Konfliktløsning, som er placeret i Silkeborg, er der tilknyttet en stab af professionelle og veluddannede konsulenter med ekspertise og erfaring i mægling og løsning af konflikter uden offentlig og/eller retslig indblanding - mediation, konfliktløsning og mægling