Eksempel på kontrakt brugt ved forretningsmediation:

MEDIATIONSKONTRAKT

Mellem JYSK CENTER FOR KONFLIKTLØSNING, Vestergade 35 F, 8600 Silkeborg ved konsulent

________________________________________, og

(Part 1) _______________________________________________________ og

(Part 2) _______________________________________________________

som er er enige om at søge deres konflikt løst ved medvirken af ovennævnte mediator, har herved indgået følgende aftale:

Procedure:

Konsulenten er tilknyttet af JYSK CENTER FOR KONFLIKTLØSNING, hvorfor konsulenten følger vedtagne ”Regler for behandling af sager gennem JYSK CENTER FOR KONFLIKTLØSNING” og ”Kodex for god mediation” (Dansk Mediation). Disse papirer udleveres til hver af parterne inden påbegyndelse af mediation. Ved underskrivelse af denne kontrakt accepterer parterne nærværende regler.

Parterne:
I henhold til de vedlagte ”Regler for behandling af sager gennem Jysk Center For Konfliktløsning” og ”Kodex for god mediation” skal blot præciseres at::

Parterne deltager frivilligt i mediationen, og enhver part kan når som helst afbryde mediationen.
Hvis en part ønsker at give møde med en advokat eller anden rådgiver, skal dette inden mødet meddeles mediator og den anden part. Parterne kan når som helst i forligsprocessen spørge deres advokater eller andre rådgivere til råds.
Hvis en part retter henvendelse til mediator uden for de fortrolige møder, skal modparten gøres bekendt hermed.
Parterne afstår fra under en eventuel retssag at kræve vidneforklaring af mediator.
Parterne erklærer sig indforståede med, at mediationsprocessen og alle forhandlinger, erklæringer og dokumenter, som forekommer i forbindelse med mediationen er uden præjudice for en eventuel retssag.
Det forventes, at parterne i 1. møde kan fortælle om samtlige forhold, som er af betydning for deres sag.

Side 2 af mediationskontrakt……………

Sagens oplysning:
Mediator kan inden parterne mødes bede parterne om en kort skriftligt orientering (max. 1 A4).. Parterne kan desuden (efter aftale) fremsende materiale og informationer, som hver part mener kan bidrage til at gøre mediator bekendt med tvisten. Hvis der verserer en retssag kan processkrifter m.v. medsendes. Mediator kan indskrænke mængden og længden af skriftlige erklæringer og støttemateriale.
Parterne er ikke forpligtede til at fremlægge dokumenter, selvom mediator eller den anden part anmoder om det. Parterne kan give mediator oplysninger eller tilstile mediator bevismateriale med pålæg om, at modparten ikke gøres bekendt hermed.
Mediator kan foreslå parterne, at vidner indkaldes til frivilligt at afgive forklaring uden strafansvar. Mediator kan endvidere foreslå parterne, at der udpeges skønsmænd, eller at særligt sagkyndige mere uformelt anmodes om at vurdere et fagligt spørgsmål. Inden der rettes henvendelse til en sagkyndig, aftales det, om begge parter skal dele omkostningerne herved, eller om de skal bæres af en af parterne.

Fortrolighed:
Oplysninger, synspunkter, forslag eller manglende forligsvilje, som mediator og parterne får kendskab til under forhandlingerne, må ikke åbenbares for andre. Det samme gælder referater, notater, indlæg, bilag og andet materiale, der produceres eller fremlægges under forhandlingerne.
Ved afslutningen af mediationsprocessen skal mediator og parterne på en parts opfordring, uden at tage kopier, returnere alt skriftligt materiale og informationer, som denne part har stille til rådighed for mediator eller den anden part.
Mediator har ret til at destruere materiale, som ikke er forlangt udleveret inden en måned efter mediationens afslutning.

Udgifter:
Udgifter til bevisførelse afholdes umiddelbart og endeligt af den part, der ønsker bevisførelsen. Alle andre omkostninger ved mediationen, herunder omkostninger og honorar til mediator eller til sagkyndige, der er tilkaldt på mediators forslag, bæres af parterne i lige forhold, medmindre de indgår anden aftale.

JYSK CENTER FOR KONFLIKTLØSNINGS honorar udgør kr. _________,- plus moms pr. time, dog et minimum honorar på 4 timer, der deles imellem parterne. Dette beløb (som for hver part andrager 2 x kr. _________ plus moms) indbetales på vedlagte girokort inden første forligsmøde.
JYSK CENTER FOR KONFLIKTSLØSNING kan kræve, at parterne stiller sikkerhed for forventede omkostninger og honorar.

Mediationens afslutning:
Mediationsforhandlingerne slutter, når

  • parterne har nået en aftale
  • mediator i et fællesmøde eller ved brev har tilkendegivet, at videre forligsforhandling er udsigtsløs
  • parterne beslutter at standse forligsforhandlingerne.

Den / 2001

___________________________
(part 2)

___________________________
(part 1)

Konfliktløsning:
Jysk Center for Konfliktløsning er stiftet og ledet af cand. psyk og mediator Søren Braskov

Til Jysk Center for Konfliktløsning, som er placeret i Silkeborg, er der tilknyttet en stab af professionelle og veluddannede konsulenter med ekspertise og erfaring i mægling og løsning af konflikter uden offentlig og/eller retslig indblanding - mediation, konfliktløsning og mægling