Regler for behandling af sager gennem

Jysk Center for Konfliktløsning

A.
Administrative regler for JCFK
og regler for udpegning af mediatorer:

§ 1

JCFK’s mediatorer behandler konflikter, hvor parterne aftaler eller har aftalt, at sagen skal forsøges forligt af centrets mediatorer.

§ 2

JCFK’s hjemsted er Vestergade 35 F, 8600 Silkeborg v/Søren Braskov.

§ 3

Begæring om mediation

Anmodning om forligsforhandling og om forslag til mediator indgives af sagens parter eller en af disse til JCFK. Centret underretter straks sagens parter og motiverer i nødvendigt omfang en part til mediation.

§ 4

Begæringen må indeholde en angivelse af, hvad tvisten drejer sig om og være bilagt sådanne oplysninger, der sætter centret i stand til at foreslå en egnet mediator.

§ 5

Forslag til mediator

JCFK foreslår parterne en mediator.

Ønsker en part en anden mediator end den foreslåede, foreslås en anden. Nedlægger en mediator hvervet, kan centret foreslå en anden.

§ 6

Mediator er forpligtet til at overholde Kodex for god Mediation (Dansk Mediation) og nedenstående regler for mediators behandling af mediationer.

§ 7

Fortrolighed

Oplysninger, som JCFK får kendskab til i relation til forligsforhandlingerne, må ikke åbenbares for andre end mediator. Det samme gælder referater, notater, indlæg, bilag og andet materiale, der kommer til JCFK’s kundskab i relation til forligsforhandlingen. Dette gælder også en efterfølgende proces, i det omfang parterne er rådige over denne.

Ved udpegning af mediator gennem JCFK afstår parterne fra under en eventuel senere konflikt at kræve vidneforklaring af repræsentanter for JCFK i relation til anmodningen om mediation og dennes gennemførelse.

JCFK destruerer efter sagens afslutning alt fortroligt materiale.

B.
Regler for mediators behandling af mediationer:

§ 8

Mediators forberedelse af mediationen

Den mediator, som parterne kan acceptere, aftaler med parterne, om der skal medvirke yderligere mediatorer, herunder mediatorer med særlig faglig indsigt.

Mediator kan i fornødent omfang under opretholdelse af anonymitet konferere med andre af de til JCFK tilknyttede mediatorer.

§ 9

Mediators oplysninger før mediationen

Mediator oplyser inden mediationen parterne om mediators timehonorar og eventuelle andre omkostninger, såfremt disse er kendt inden mediationen.

§ 10

Forhandlingens tilrettelæggelse

Mediator aftaler med parterne tid og sted for de første forhandlinger. Ved manglende enighed herom træffer mediator valget.

På første forligsmøde underskriver parterne et eksemplar af nærværende regler.

§ 11

Mediator aftaler med parterne, om det er hensigtsmæssigt, at der før første forligsmøde fremkommer skriftlige redegørelser, og, hvis dette er tilfældet, hvilke.

Mediator kan anmode om supplerende materiale. Mediator oplyser parterne om, at man på første møde forventer, at parterne kan gøre rede for samtlige for deres sag relevante forhold.

§ 12

Mediator aftaler med parterne, hvem der møder, og hvorvidt der gives møde med eller uden rådgivere.

De mødende skal have den fornødne kompetence til at indgå aftale om konfliktens løsning.

§ 13

Mediators myndighed

Mediator har ingen myndighed til at træffe nogen afgørelse i parternes konflikt, men vil med sin erfaring og indsigt forsøge at få parterne til at nå en tilfredsstillende løsning på konflikten.

Mediator er bemyndiget til at holde fælles og separate møder med sagens parter.

Mediator kan foreslå parterne, at han tilkalder særligt fagligt sagkyndige, der kan virke som sagkyndige vidner, syns- og skønsmænd eller bimediatorer.

Mediator er bemyndiget til at nedlægge hvervet, når han ikke finder tilstrækkelig udsigt til, at mediation kan lykkes i overensstemmelse med god skik for mediation. En sådan beslutning begrundes ikke.

§ 14

Fortrolighed

Oplysninger, synspunkter, forslag eller manglende forligsvilje, som mediator og parterne får kendskab til via forligsforhandlingerne, må ikke åbenbares for andre. Det samme gælder referater, notater, indlæg, bilag og andet materiale, der produceres eller fremlægges under forligsforhandlingen. Dette gælder også en efterfølgende proces, i det omfang parterne er rådige over denne.

Parterne afstår ved accept af nærværende regler - over for hinanden og over for mediator - fra under en eventuel senere konflikt at kræve vidneforklaring af mediatorer eller andre, udpeget af eller handlende på vegne af centret.

Mediator destruerer efter sagens afslutning alt fortroligt materiale, der ikke af den part, der har forsynet mediator med materialet, er begæret returneret.

§ 15

Besigtigelse

Mediator (og/eller dennes hjælpere) kan med parternes tilladelse og med eller uden disse foretage besigtigelse.

Der kan til brug for mediation udmeldes syn- og skøn.

§ 16

Afslutning

Forligsforhandlingen slutter, når:

  • parterne har nået en aftale,
  • mediator i et fællesmøde eller ved brev har konstateret, at videre forligsforhandling er udsigtsløs, eller
  • parterne beslutter at standse forligsforhandlingen.

§ 17

Ansvarsfraskrivelse

Hverken JCFK eller den enkelte mediator er omfattet af noget rådgiveransvar for handlinger eller undladelser i forbindelse med mediation.

§ 18

Sikkerhedsstillelse

Parterne, subsidiært den af parterne, som måtte påtage sig det, stiller – hvis dette begæres af mediator - sikkerhed for alle udgifter, som mediation skønnes at ville foranledige. Viser sagens omfang sig senere at være større end oprindeligt antaget, kan mediator forlange, at sikkerhedens størrelse forhøjes.

§ 19

Omkostninger

Udgifter til fremskaffelse af oplysninger afholdes umiddelbart og endeligt af den part, der ønsker oplysningerne fremskaffet.

Alle andre omkostninger ved mediation, herunder honorar til mediator, transport, lokaleleje og til eventuelle sagkyndige mv., bæres af parterne i lige forhold, med mindre de indgår anden aftale.

Afregning af sagen – herunder depositum – skal foretages af mediator senest 14 dage efter mediationens afslutning.

Januar 2001

JYSK CENTER FOR KONFLIKTLØSNING
Vestergade 35 F
8600 Silkeborg, DK.
tlf. 8680 4345.
www.jcfk.dk og info@jcfk.dk

LUK VINDUE

Konfliktløsning:
Jysk Center for Konfliktløsning er stiftet og ledet af cand. psyk og mediator Søren Braskov

Til Jysk Center for Konfliktløsning, som er placeret i Silkeborg, er der tilknyttet en stab af professionelle og veluddannede konsulenter med ekspertise og erfaring i mægling og løsning af konflikter uden offentlig og/eller retslig indblanding - mediation, konfliktløsning og mægling